zondag 20 juni 2010

Verlorengeraakte strijdmakkers


Soms is het heel gemakkelijk. Dan krijg je het zo aangereikt. De volgende brief uit oktober 1932 geef ik helemaal weer. Alleen al vanwege het taalgebruik. Verder commentaar overbodig.

Ik heb hierbij de eer U te berichten, dat ik in het bezit ben van eene verzameling uit de hand gemaakte papieren soldaatjes, welke in mijne jeugd door een oudoom van moederszijde ten geschenke zijn gegeven, maar die nooit door mij als speelgoed zijn gebruikt geworden, daar mijne ouders het te jammer vonden om ze als zoodanig te bestemmen. Deze soldaatjes waarvan er in den loop der jaren veel gesneuveld en zoekgeraakt zijn, dateeren uit het tijdperk der Belgische omwenteling (de jaren 1830 - 1831) en zijn het overschot van drie regimenten infanterie en een regiment artillerie allen op oorlogssterkte, welke het geduldwerk en tevens het vrije tijdverdrijf zijn geweest van de grootvader, vader en een oudoom van mijne moeder. Al de soldaatjes en meerderen zoomede de paarden die zich in deze verzameling bevinden zijn stuk voor stuk geteekend, geschilderd en uitgeknipt. De paarden zijn deels uit papier en de meeste uit zogenaamd letterspecie gemaakt en zijn allen verschillend van stand en vorm nagelang zij voor charges, trek- of stapwerk dienst moesten doen. Het rollend materieel zooals kanonnen, caissonwagen en verdere legervoertuigen zijn allen verloren gegaan. Deze soldaatjes en hun verlorengeraakte krijgsmakkers, die de regimenten voorstelden die gedurende de bovengenoemde jaren in Breda en omgeving gelegerd waren, hebben menigmaal dienst gedaan voor instructie aan de kadetten der Koninklijke Militaire Academie, daar zij door hunne vervaardigers de heeren boekdrukkers Nijs te Breda, die destijds alle studieboeken voor genoemde militaire onderwijsinrichting drukten, aan den Commandant der Militaire Academie werden afgestaan, wanneer zulks noodig was. Daar ik nu door omstandigheden, nl. het overlijden mijner echtgenoote, gedwongen ben geworden mijne huishouding aan den kant te doen en bij kennissen te gaan inwonen, vind ik het volgens mijne bescheiden meening de beste oplossing deze nog overgebleven papieren oudstrijders uit de jaren 1830 - '31, nadat zij 45 jaren in mijn bezit zijn geweest, om hunne verdere vernietiging te voorkomen, verder rust te schenken in de zalen van het Militair Museum "Doorwerth" en stel hun zoodanig ter Uwer beschikking. Ik hoop dat ik uw museum daarmede een goed geschenk moge doen. Zij staan ter Uwer beschikking.
Zoude U mij, daar ik spoedig bij mijne kennissen ga inwonen, nl. deze maand nog, iemand willen sturen om ze af te halen aan mijn adres of mij zoo spoedig mogelijk laten weten of ik ze U toe moet zenden. Mijn tegenwoordige adres is 's Gravenhage Obrechtstraat 266, maar mocht ik verhuisd zijn en zoude degene die ze mogelijk zou afhalen mij op genoemd adres niet meer vinden, zoo is mijn nieuw adres 's Gravenhage Dierenschelaan 108.
In de hoop U met deze collectie een genoegen te doen verblijf ik met de meeste hoogachting
Uw dienstw: dienaar.
J.H.M.E. Crollaer


Archiefreferentie 0840-0026

Het plaatje aan het begin van dit bericht geeft speelgoedsoldaatjes weer uit een heel ander tijdperk. Het zijn customised Lego-poppetjes, waar een hele cultus omheen bestaat. Absolute top wat mij betreft op dit gebied zijn de voetbalfilmpjes van Fabian Moritz. Hij speelt scenes na uit de wereldcup voetbalwedstrijden met Lego-voetballertjes, voorzien van het originele commentaar. Op zijn eigen site en ook op YouTube kun je kijken naar de keepersblunder van Engeland, de doelpunten van Nederland-Denemarken, de afgang van Duitsland tegen Servie en nog veel meer. Top.
Kijk hier maar eens:
www.legofussball.euAris de Bruijn
The Legermuseum Archives

Geen opmerkingen:

Een reactie posten